Fundacja

Fundacja Rozwoju Behawioryzmu Zwierząt Marchewkowy Pies została stworzona w celu edukacji opiekunów i prowadzenia badań nad zachowaniem zwierząt, ich dobrostanu, życia we współczesnym świecie wraz z ludźmi i innymi zwierzętami. Obszarem szczególnego zainteresowania są psy i koty.
Gromadzimy rzetelną wiedzę na temat zachowania zwierząt, prowadzimy kilka projektów, w których może wziąć udział każdy opiekun ze zwierzęciem. Pragniemy przyczynić się do zmniejszenia agresji zwierząt oraz innych problemów behawioralnych poprzez poszerzanie wiedzy opiekunów o zaspokajaniu podstawowych potrzeb zwierząt domowych, na szkoleniach i webinariach, indywidualnych konsultacjach. Nie chcemy aby zwierzęta trafiały do schronisk, wyrzucane na ulice, oddawana lub porzucane przez opinię „ten pies jest agresywny” lub niezrozumienie opiekunów co do prawidłowych zachowań zwierząt.

Posiadanie psa, kota lub konia nie jest przymusem a wyborem, z którym wiążą się określone obowiązki i odpowiedzialność. Samo słowo „posiadanie” nie odpowiada nam, ale tak funkcjonuje w j.polskim. Pragniemy aby opiekunowie i zwierzęta żyły wspólnie wzajemnie się rozumiejąc, aby nasze spólne życie było dobre i szczęśliwe.

Przygotowujemy materiały edukacyjne (broszury, książeczki) a także prowadzimy spotkania edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jesteśmy przeciw metodom awersyjnym. Jesteśmy za współpracą.
Nasza maksyma to Akceptacja. Współpraca. Czułość.

Cele fundacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność edukacyjna, naukowa i charytatywna w zakresie:

 1. gromadzenie oraz propagowanie rzetelnej wiedzy naukowej na temat zachowania i zdolności poznawczych psów, kotów i koni poprzez między innymi tworzenie i realizacje projektów badawczych, prowadzenie analiz statystycznych oraz badań ankietowych dotyczących zachowania tych zwierząt;
 2. integrowanie środowisk miłośników zwierząt.
 3. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji o zachowaniu zwierząt, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
 4. udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracy z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,
 5. działalności adopcyjnej (znajdowania zwierzętom nowych opiekunów);
 6. działalności w zakresie ograniczania populacji zwierząt bez opieki, prowadzącej do zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz prowadzenie programu sterylizacji i kastracji;
 7. prowadzenie szkoleń;
 8. działalności oświatowej, w tym edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich i małych miasteczek;
 9. ułatwianie dostępu do informacji o etologii i behawioryzmie zwierząt, ich ochronie, żywieniu i prawidłowej opiece nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem psów, kotów i koni;

Fundacja Marchewkowy Pies realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie badań statystycznych, ankietowych, naukowych i projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem etologii zwierząt
 2. działalność edukacyjną, organizuje: kursy szkolenia i warsztaty, seminaria, webinaria
 3. prowadzenie praktyki behawioralnej psów, kotów i koni
 4. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,
 5. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
 6. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
 7. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o etologii zwierząt, prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, prawidłowej opiece nad zwierzętami
 8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
 9. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych w obronie praw zwierząt;
 10. współpracę z policją i strażą miejską;
 11. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Zarząd

Agnieszka Cieplik – członek zarządu

Artur Cieplik – członek zarządu