STATUT

Łany, dnia 15 czerwca 2022 r.

Statut
Fundacji Rozwoju Behawioryzmu Zwierząt

MARCHEWKOWY PIES

przyjęty na mocy oświadczenia Fundatora – Agnieszki Ewy Larkowskiej-Cieplik, złożonego we Wrocławiu w dniu 09.06.2022 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Behawioryzmu Zwierząt MARCHEWKOWY PIES,zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez fundatora – Agnieszka Ewa Larkowska-Cieplik, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed Aleksandrą Ruśkowską, zastępcą notarialnym notariusza Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 4 w dniu dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (09.06.2022 r.) (Repertorium A numer 2395/2022).

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3.  Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miejscowość Łany.

§ 4.

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

§ 5.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa handlowego i innych fundacji.

§ 6.

Fundacja może używać pieczęci, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność edukacyjna, naukowa i charytatywna w zakresie:

 1. gromadzenie oraz propagowanie rzetelnej wiedzy naukowej na temat zachowania i zdolności poznawczych psów, kotów i koni poprzez między innymi tworzenie i realizacje projektów badawczych, prowadzenie analiz statystycznych oraz badań ankietowych dotyczących zachowania tych zwierząt;
 2. integrowanie środowisk miłośników zwierząt.
 3. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji o zachowaniu zwierząt, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
 4. udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracy z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,
 5. działalności adopcyjnej (znajdowania zwierzętom nowych opiekunów);
 6. działalności w zakresie ograniczania populacji zwierząt bez opieki, prowadzącej do zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz prowadzenie programu sterylizacji i kastracji;
 7. prowadzenie szkoleń;
 8. działalności oświatowej, w tym edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich i małych miasteczek;
 9. ułatwianie dostępu do informacji o etologii i behawioryzmie zwierząt, ich ochronie, żywieniu i prawidłowej opiece nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem psów, kotów i koni;

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie badań statystycznych, ankietowych, naukowych i projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem etologii zwierząt
 2. działalność edukacyjną, organizuje: kursy szkolenia i warsztaty, seminaria, webinaria
 3. prowadzenie praktyki behawioralnej psów, kotów i koni
 4. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,
 5. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
 6. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
 7. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o etologii zwierząt, prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, prawidłowej opiece nad zwierzętami
 8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
 9. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych w obronie praw zwierząt;
 10. współpracę z policją i strażą miejską;
 11. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych.

§ 11.

1 Fundacja może prowadzić określoną swoim Statutem – działalność gospodarczą w rozmiarach służących jedynie realizacji jej celów, na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – jest:

 1. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 2. 58.11.Z Wydawanie książek
 3. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 4. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 5. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 6. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 7. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 8. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 9. 94.99.Z Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 10. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana


ROZDZIAŁ III


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego kwota 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przeznaczona jest na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji, subwencji lub grantów osób publicznych, prawnych i fizycznych, tak polskich, jak i zagranicznych;
3) wpływów ze zbiórek publicznych, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych;
4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych i innych wpływów;
5) odsetek, dywidend i zysków z akcji, udziałów i obligacji;

6) działalności gospodarczej;

7) działalności odpłatnej pożytku publicznego, nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 14.

Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

§ 15.

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem zgody Fundatora.

2. Oświadczenie o przyjęciu darowizny składa Zarząd Fundacji zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w treści niniejszego Statutu.

§ 16.

Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:

1)  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV


WŁADZE FUNDACJI

§ 16.

Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji.

§ 17.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Zarząd, działający:
– jednoosobowo w przypadku zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatku w kwocie nieprzekraczającej jednorazowo 50.000,00 zł bez podatku VAT, a w przypadku świadczeń ciągłych w przeliczeniu na okres jednego roku,

– w przypadku zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatku w kwocie przekraczającej jednorazowo 50.000,00 zł bez podatku VAT, a w przypadku świadczeń ciągłych w przeliczeniu na okres jednego roku, oświadczenie woli składa łącznie dwóch członków Zarządu;

2. We wszelkich sprawach majątkowych dotyczących praw autorskich posiadanych lub nabytych przez Fundację w toku jej działalności, a także udzielonych jej licencji na korzystanie z takich praw, w szczególności w zakresie czynności prowadzących do rozporządzenia lub obciążenia, w całości lub części, takich praw, udzielenia licencji, dalszej licencji lub innego uprawnienia do korzystania z tych praw albo zaciągnięcia zobowiązania, którego przedmiotem są te prawa, oświadczenia woli składa łącznie dwóch członków Zarządu za zgodą Fundatora. W przypadku, gdy Fundator jest drugą stroną takiej czynności, stosuje się zasady reprezentacji określone w § 17 ust. 4.

3. W sprawach innych niż majątkowe Fundacja jest reprezentowana jednoosobowo przez jednego z członków zarządu.

4. W przypadku czynności prawnych pomiędzy Fundatorem a Fundacją, Fundację reprezentuje jeden z członków Zarządu.

5. W przypadku czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje drugi członek Zarządu.

§ 18.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej ilości członków, powoływanych i odwoływanych za zgodą Fundatora, również w toku kadencji. Fundator może wskazać członka Zarządu, który będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Skarbnika. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Kadencja członka Zarządu wynosi 4 lata. Kadencje członków Zarządu nie są wspólne. Członek Zarządu może być także powołany na czas nieoznaczony, jeśli wynika to z aktu jego powołania.

4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji członka Zarządu składając Fundacji pisemną rezygnację.

5. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Fundatora;

2) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

3) uchwalanie regulaminów (w tym regulaminu działalności wydawnictwa – po zatwierdzeniu przez Fundatora);

4) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych do końca listopada każdego roku kalendarzowego;

5) składanie Fundatorowi pisemnych sprawozdań z realizacji rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

6) występowanie do Fundatora z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, przyznawanie odznak, medali, nagród i wyróżnień.

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Fundator lub Członek Zarządu na wniosek Fundatora lub z własnej inicjatywy.

4. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Fundatora o ile piastuje Funkcję Członka Zarządu bądź w przypadku jego braku Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ V


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.

§ 21.

W razie śmierci Fundatora wszelkie kompetencje, prawa i obowiązki Fundatora przewidziane w niniejszym statucie, wykonuje członek Zarządu działający zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator.

§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

§ 24.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznikiem do niniejszego Statutu jest oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.